Søtoftegård er et selv-passer opstaldningssted for islandske heste. Her deltager alle opstaldere i pasning og fordring af hestene. Overordnet er der 5 lønnede hverdags morgenvagter. Ugens resterende fodervagter deles mellem alle hesteejere. Der er opdateret opslag i stalden med arbejdsbeskrivelse af årstidens fodervagter samt månedsplaner for deling af fodervagterne.

 

Stalden drives af Christel Gertz, tlf. 44 95 50 07 eller 29 92 92 33

Søtofteparken 112, Ganløse, 3660 Stenløse.

 

Pris for opstaldning i løsdrift pr. måned                                    1600 kr.

Pris for opstaldning i boks pr. måned                                       1900 kr.

 

Betaling sker til den 1. i hver måned enten kontant til Christel Gertz eller ved overførelse til konto 5472 8053685. Der betales månedsvis forud.


I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift, har opstalder betalt 1 måneds opstaldningsleje i depositum. Ved opsigelse af kontrakten modregnes depositummet den sidste måneds opstaldningsleje – alternativt tilbagebetales depositummet.

 

Opstaldningskontrakten løber på ubestemt tid og kan opsiges pr. 1. og 15. i en måned. Opsigelsesvarslet er gensidigt 1 måned og opsigelsen skal være skriftlig.

 

Prisen indeholder:

-         Hø, græs, strøelse (2x træpiller pr. måned i vinterhalvåret), vand, saltslikkesten, fold, løsdrift og/eller boks og el.

-         Lånebokse (i forbindelse med ridning eller sygdom)

-         Aflåst sadelrum.

-         Rytterstue med køleskab og varme.

-         Toilet m varmt vand.

-         Ridebane med lys. 

 

 

Ved spørgsmål eller problemer i ’daglig dagen’ skal Christel kontaktes. Alternativt kan Janne Birk Nielsen kontaktes på 51 96 86 37. 

 

 

PÅ Søtoftegård har vi en vision: Reel orden, også mellem os selv og hinanden, tal pænt også til børn og respekter forskelligheder, så er der rart at være her for alle.


Almindelige bestemmelser:

-         Ordensregler udleveres, gennemlæses og efterleves.

-         Alle deltager i pasning af vores heste og er med til at føre fælles opsyn.

-         Deltagelse i fodervagter på månedsbasis er obligatorisk. Antallet af fodervagter afhænger af antallet af opstaldere, men normalt 2-3 fodervagter pr. måned pr. opstalder. Har en opstalder 3 eller flere heste skal påregnes minimum 3 fodervagter pr. måned.   

-         Passes de obligatoriske fodervagterne ikke afregnes de med 150 kr. pr. fodervagt til den 1. i næste måned sammen med opstaldningslejen.

-         Deltagelse i de 2 årlige arbejdsweekender er obligatorisk. Såfremt opstalder ikke kan deltage på selve dagen pålægges opstalder en bunden opgave. Alternativt afregnes 500 kr. til den 1. i næste måned sammen med opstaldningslejen. 

-         Opstalder skal minimum 1 gang om måneden fjerne klatter fra den løsdrift eller fold hvor den/de pågældende hest/e står.

 

-        Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentation for gyldig vaccination. Alle heste skal være vaccineret.

-        Hesten skal være udelukket fra konsum. Herudover skal hestepasset være hos hesten jf. lov om hold af heste.

-        Er der sygdom blandt hestene, som kræver fælles behandling (dyrlæge skøn) er der behandlingspligt for opstalders regning.

-         Alle har pligt til at føre fælles opsyn med hestene og ringe til relevant opstalder hvis sygdom, halthed o.l. observeres. Kan opstalder ikke kontaktes skal Christel kontaktes. Christel er berettiget til på opstalders vegne og regning at tilkalde dyrlæge hvis det skønnes nødvendigt. Det samme gælder i akutte skadestilfælde. Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder.

-         Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager Søtoftegård sig ikke, medmindre der er indgået konkret aftale herom.

 

-         Opstaldning på Søtoftegård og al personlig færden til og fra ejendommen og på gården foregår på eget ansvar.

-         Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af opstalder eller den i nærværende kontrakt omtalte hest er opstalder pligtig at erstatte i henhold til dansk rets almindelige regler herom.

-         Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke opstaldningsstedets ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil.

-         Opstalder opfordres derfor til at tegne ansvarsforsikring og/eller anden forsikring for nævnte risici.

-         I det omfang at opstalder lader andre ride og tage vare på hesten, det være sig kortvarigt eller permanent, indestår opstalder for, at vedkommende overholder de aftalte regler og kender denne kontrakts indhold. 

-         Søtoftegård hæfter ikke for evt. tyveri.

-         Ridehjelm er påkrævet ved ridning på Søtoftegårds arealer og ved deltagelse i fælles arrangementer.

-         Det er tilladt at bruge små mordax i perioden november-april.  

 

-         Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser skal varsles med minimum en måneds varsel.

 

Opstalder bedes udfylde nedenstående:

 

Hestens navn:

Køn:                                                               Fødselsår:

 

Opstalders navn:

Adresse:

Telefon (dagtimer):                                            Telefon (aften):

E-mail:

 

Evt. halvparts navn:

Halvparts telefon:

 

Dyrlæge:

Telefon:

 

Smed:

Telefon:

 

Opstalder oplyser, at hesten – opstalder bekendt – er fuldstændig sund og rask på nær følgende:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opstalder oplyser følgende om hesten, at:
a. hesten uden problemer kan sættes på stald/i boks, herunder alene: Ja/ Nej
b. hesten har vist tendens til krybbebidning, vævning, vindslugning, e.lign: Ja/ Nej
c. hesten har vist tendens til nymfomani eller hvinskhed: Ja/ Nej
d. hesten har vist utilpashed ved at stå bundet: Ja/ Nej
e. hesten er nem at indfange på fold: Ja/ Nej
f. hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for andre heste/dyr: Ja/ Nej
g. hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for mennesker: Ja/ Nej
h. hesten har udvist eller udviser aggressivitet i forbindelse med fodring: Ja/ Nej
i. hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes som anormal: Ja/ Nej

 

 

Opstalder underskriver hermed, at de har læst og accepterer opstaldningskontrakt og ordensregler (udleveret).

 

Kontrakten træder i kraft den____________________________________________________

 

 

Underskrift opstalder:_____________________________________dato_________

(Er opstalder under 18 år skal kontrakten underskrives af forældre/værge)                 

 

 

Underskrift Søtoftegård: _____________________________________________dato__________